โครงการค่ายอิคคิวซัง 1 (รร.วัดไผ่ดำ และเครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอิคคิวซัง 1 (โรงเรียนวัดไผ่ดำ และเครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี) “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง ST1-308 ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รป.301 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นจากการลงตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมมือดำเนินงาน “กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและสามเณรได้จัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3392674820841592

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3106

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.