แสดงความยินดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายฐิติวัฒน์ ปราเปรม นายปรมินทร์ เหลืองอมรศักดิ์ นายโสภณ เงินสว่าง และนายนฤสรณ์ วัฒนพิพัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนายเดชดำรง จรรยา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล โครงการประกวดนวัตกรรมชิ้นงานการคัดเลือกขยะ ประเภท นวัตกรรมกำจัดขยะประเภทต่างๆหัวข้อ “นวัตกรรมคัดแยกขยะอัจฉริยะเพื่อเก็บแต้มแลกชั่วโมงกิจกรรม” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/?ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3115

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.