ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ประสาทแก้ว
คุณวุฒิ ปริญญาเอก (สาขาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล)
E-mail chutima_p@rmutt.ac.th
chucane@hotmail.com

ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ – สกุล อาจารย์อลงกต สุวรรณมณี
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
E-mail kotmaster2@hotmail.com

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่อ – สกุล อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์
คุณวุฒิ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
E-mail

3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุรัสกร อยู่สุข
คุณวุฒิ วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ)
E-mail burasakorn@rmutt.ac.th
burasakorn@hotmail.com

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
ชื่อ – สกุล อาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร
คุณวุฒิ วท.ม.(สถิติประยุกต์)
E-mail a_ais@rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?page_id=145

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.