สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4196, 4139, 4140, 4172
http://www.sci.rmutt.ac.th/math

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2554
วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2548
คบ.(คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2541
e-mail wanna_sriprad@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4172
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ว่องไว
คุณวุฒิ วท.ด.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2543
วท.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2534
คบ.(คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูสกลนคร ปี 2525
e-mail wsarun@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 3691
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ
คุณวุฒิ กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปี 2533
กศ.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ปี 2524
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร บางแสน ปี 2521
e-mail oan_51@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา
คุณวุฒิ กศ.ม.(คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2524
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2521
e-mail viray1921@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แน่งน้อย ทรงกำพล
คุณวุฒิ คม.(การศึกษาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2527
คบ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2524
e-mail nangnouy_s@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4172
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.นนธิยา มากะเต
คุณวุฒิ วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2556
วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2545
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2543
e-mail nonthiyam@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์อลงกต สุวรรณมณี
คุณวุฒิื วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2546
e-mail kotmaster2@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์อมราภรณ์ เส็งพานิชย์
คุณวุฒิื วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2550
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปี 2543
e-mail nok1533@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4172
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล อาจารย์กุลประภา ศรีหมุด
คุณวุฒิื วท.ม.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545
วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2542
e-mail kulprapa_s@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
ชื่อ-สกุล อาจารย์วาสนา ทองกำแหง
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2551
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปี 2543
e-mail pui555_9@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4159
ตำแหน่ง หัวหน้างานวินัยและจริยธรรม
ชื่อ-สกุล อาจารย์อัคเรศ สิงห์ทา
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2551
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปี 2543
e-mail nusbeam2@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์โอม สถิตยนาค
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547
e-mail oam_st@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4172
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์สมนึก ศรีสวัสดิ์
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2545
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2532
e-mail nuk_srisawat@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4172
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์มงคล ทาทอง
คุณวุฒิ วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2547
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2543
e-mail tatong_max1122@hotmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4139
ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
ชื่อ-สกุล อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา
คุณวุฒิ วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2534
e-mail tawan08@gmail.com
เบอร์โทร 0 2549 4155 , 4139
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
คุณวุฒิ
e-mail
เบอร์โทร 0 2549 4139
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล นางวารุณี คำภีระ
คุณวุฒิ
e-mail nee_note@yahoo.com
เบอร์โทร 0 2549 4167

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?page_id=32

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.