สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4194, 4195, 4198

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข
คุณวุฒิ Ph.D.(Information Manangement)
Asian Institute of Technology
ปี 2555
วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2543
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2539
e-mail burasakorn@rmutt.ac.th,
burasakorn@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4194, 4195
metha ตำแหน่ง รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล
คุณวุฒิ พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2539
วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2526
e-mail metha@mail.rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4194, 4195
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
ชื่อ-สกุล อาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง
คุณวุฒิ พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2539
วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2526
e-mail nongluk661@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4194, 4195
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม
คุณวุฒิ Ph.D.(Information Technology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2553
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ปี 2545
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2539
e-mail uraiwan.inyaem@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4194, 4195
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์คงเทพ บุญมี
คุณวุฒิ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2545
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2539
e-mail brownler@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4194, 4195
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์
คุณวุฒิ M.Sc.(Computer Engineering)
Leibniz University Hannover ประเทศเยอรมัน
ปี 2550
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2541
e-mail niti@mail.rmutt.ac.th
เบอร์โทร
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์
คุณวุฒิ
M.Sc.(Electrical Engineering)
Leibniz University Hannover ประเทศเยอรมัน
ปี 2550
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2541
e-mail tomrbenz@yahoo.com
เบอร์โทร
 julalak ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
คุณวุฒิื ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2556
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี
บธ.บ(ระบบสารสนเทศ)
e-mail
เบอร์โทร 02 549 4194, 4195
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย
คุณวุฒิื วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2553
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2551
e-mail yukino_hp@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4161
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม
คุณวุฒิื วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2553
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี 2551
e-mail lulu_wow@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4161
ตำแหน่ง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล อาจารย์ประภาส ทองรัก
คุณวุฒิ วท.ม.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2549
e-mail prapas_mac@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4155
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์
คุณวุฒิ M.Sc. (Computer Science) Asian Institute of Technology ปี 2555
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2553
e-mail pongpon_n@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4161
 raksarat ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว
คุณวุฒิ วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปี 2544
e-mail ruksarat@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4161
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล นางสาวยุพิน ทาบ้านฆ้อง
e-mail noi12345@windowslive.com
เบอร์โทร 02 549 4172
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายมานะ ชีชะวา
e-mail
เบอร์โทร 02 549 4162

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?page_id=34

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.