สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4197, 4198, 4162

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่อ-สกุล อาจารย์ไกรมน มณีศิลป์
คุณวุฒิ วศ.ม.(วิศวกรรมสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2548
อศ.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2545
e-mail kraimon@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
คุณวุฒิ ปร.ด.(สาขาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2556
ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2543
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ปี 2538
e-mail chutima_p@rmutt.ac.th
chucane@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
คุณวุฒิ D.Tech.Sc.(Computer Science & AIT Information MaNagement)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ปี 2548
พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2532
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2525
e-mail suwarinp@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
คุณวุฒิ วท.ม.(โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2545
อส.บ(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปี 2537
e-mail suthap@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว
คุณวุฒิ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2550
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2540
e-mail kjatura@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์
คุณวุฒิื (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปี
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี
e-mail tidtop@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์จริญญา ทะหลวย
คุณวุฒิื วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2546
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ปี 2540
e-mail jrattanakorn@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์
คุณวุฒิ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี 2546
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปี 2541
e-mail cdsmile@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
santi ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
คุณวุฒิ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2556
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2546
บธ.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี 2540
e-mail
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล นางสาวชบา กาศเจริญ
คุณวุฒิ บธ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2552
e-mail chaba_natty@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4172
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นายนพพร กำจาย
คุณวุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2550
e-mail nopporn@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4162

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?page_id=36

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.