สาขาวิชาสถิติประยุกต์

รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 549 4137-8
เว็บไซต์ : http://www.stat.rmutt.ac.th

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
ชื่อ-สกุล อาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร
คุณวุฒิ วท.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2549
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2539
e-mail isiss12@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์
คุณวุฒิ  ปร.ด.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556
สถ.ม.(สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2539
วท.บ(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2533
e-mail ra.atchanath@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
คุณวุฒิ พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2535
ศบ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2528
e-mail uerrw@yahoo.com, ureewdummy@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ พรรณรุกข์
คุณวุฒิ พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2544
คศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2520
e-mail stit_p@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุภาพร นนทนำ
คุณวุฒิ วท.ม.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2533
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ปี 2529
e-mail snontanum@windowslive.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้างานประกันคุณภาพ
ชื่อ-สกุล ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
คุณวุฒิ Ph.D.(Statistics) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554
วท.ม.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2547
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2542
e-mail unchalee-t@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.เสาวภา  ชัยพิทักษ์
คุณวุฒิื ปร.ด.(สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี  2556
วท.ม.(สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี
วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี
e-mail saowapha_took@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.วิยดา คำเอม
คุณวุฒิื ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2557
วท.ม.(สถิตประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2545
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2543
e-mail wk.wiyada@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์เอกภักดิ์ ตันประยูร
คุณวุฒิื วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2553
วท.บ.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2549
e-mail um_umkrub@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
คุณวุฒิ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย ปี 2555
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2551
e-mail wit_kittpong@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4137, 4138
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์
ชื่อ-สกุล นางวารุณี คำภีระ
e-mail
เบอร์โทร 02 549 4167

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?page_id=40

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.