ขอแนะนำอาจารย์ใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแนะนำอาจารย์ใหม่ดร.อายุทธ์ เรืองทองอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3109

โครงการค่ายอิคคิวซัง 1 (รร.วัดไผ่ดำ และเครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอิคคิวซัง 1 (โรงเรียนวัดไผ่ดำ และเครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี) “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง ST1-308 ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รป.301 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นจากการลงตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมมือดำเนินงาน “กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและสามเณรได้จัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3392674820841592

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3106

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ทีบีเอ็น ซอฟแวร์ จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟแวร์ จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3392831524159255

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3103

กิจกรรมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการนวัตกรรม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) และคณะ เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการด้านเกษตรและอาหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร และ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งประชุมหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตรและอาหารแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมืองนวัตกรรมอาหาร และผู้ประกอบการภาคเอกชน และการเข้าร่วมเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยะวิริยะนันท์ เป็นผู้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการและจุดเด่นด้านเกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST 1-306 (ชั้น3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3388045374637870

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3100

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเปมิกา ผ่องแผ้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ ในการทดสอบ IC3

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3112

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3373124589463282

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3097

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ

ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช เจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อจัดทำโครงการจัดสร้างห้องศิลป์ภาษา โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) และพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียนกฤษณเวฬุ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม มทร.ธัญบุรี เป็นตัวแทนในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FAB LAB) เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนวัตกร” พร้อมทีมงานและนักศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม และนำเสนอการประดิษฐ์โครงงานต่างๆ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3368349699940771

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3094

แสดงความยินดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายฐิติวัฒน์ ปราเปรม นายปรมินทร์ เหลืองอมรศักดิ์ นายโสภณ เงินสว่าง และนายนฤสรณ์ วัฒนพิพัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนายเดชดำรง จรรยา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล โครงการประกวดนวัตกรรมชิ้นงานการคัดเลือกขยะ ประเภท นวัตกรรมกำจัดขยะประเภทต่างๆหัวข้อ “นวัตกรรมคัดแยกขยะอัจฉริยะเพื่อเก็บแต้มแลกชั่วโมงกิจกรรม” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/?ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3115

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ “พ่อของฉันดีที่สุด” และรางวัลการประกวดโครงการนวัตกรรมชิ้นงานการคัดแยกขยะ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 4 ธันวาคม 2563

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3360693770706364

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3091

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 รอบ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นของแต่ละคณะ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 3 ธันวาคม 2563

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/?ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3118