แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี

คณะวิทยาศา​สตร์และ​เทคโนโลยี​ ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อประชาสัมพันธ์​หลักสูตร​ต่าง ๆ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101287

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3046

บรรยายพิเศษ เปิดสูตรลับ ก่อนข้ามสายไปเป็น “Data Analyst”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เปิดสูตรลับ ก่อนข้ามสายไปเป็น “Data Analyst” โดยได้รับเกียรติจากคุณทอย กษิดิศ สตางค์มงคล Senior Manager – Data Science @dtac (เจ้าของเพจ DataRockie) เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม นลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ้มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3209052432537166

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3021

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะเยาวชนในชนบท ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารด้วยกระบวนการ STEM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะเยาวชนในชนบท ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารด้วยกระบวนการ STEM ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ และ ดร. ชฎามาส ธุวะเศรษฐกุล รองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกล่าวต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิ ฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานนวัตกรรมอาหารที่สามารถขายและส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับชาติ การดำเนินการโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือจาก 5 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจ

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/?ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3014

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดและนำเสนอผลการบริหารจัดการศึกษาของคณะฯ ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ประธานกรรมการ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ รศ.ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ กรรมการและเลขานุการ ผศ.สมควร สนองอุทัย จาก มทร.ธัญบุรี 

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3185554964886913

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2993

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “เรื่องการประกันภัยและการประกันภัยต่อ”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3058

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “มาม่าเพื่อนักศึกษา”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “มาม่าเพื่อนักศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าตามโภชนาการรับประทาน และเป็นสถานที่พบปะ สังสรรค์ เชื่อมความสามัคคีของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ ประธานหลักสูตร กล่าวเปิดงาน

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/?ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3017

บรรยายพิเศษ เรื่อง การประกันภัยและการประกันภัยต่อ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การประกันภัยและการประกันภัยต่อ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปนิษฐา มีชอบธรรม จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100729

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3011

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุกส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ กิจกรรมการติดตาม ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคีเครือข่ายสำหรับประเมินบ่งชี้สมรรถนะ และสนับสนุนการตัดสินใจ ให้กับกลุ่มภาคีเครือข่าย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สมาคม โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และ อ.ประภาส ทองรัก สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม I-Like-2 โรงแรม ไอบิสขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100709

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3008

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ส่วนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต พุทธกาล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ของสาขาวิชา โดยมี คุณพลชา เจียกขจร ตำแหน่ง Project Manager บริษัท CPF IT เครือบริษัท CP Group เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ข้อคิด ตลอดจนแนะนำแนวทางการทำงานจริงด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์/โปรแกรมแบบบูรณาการการพัฒนาทั้งด้านของ Hard Skill และ Soft Skill รวมถึงสร้างความเข้าใจในเชิงธุรกิจเบื้องต้น จัดขึ้นวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100951

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3005

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จิณณวัตร เจตน์จรุงกิจ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จากธนาคารกรุงเทพ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” ณ ห้องปฎิบัติการ Smart Classroom ST 1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนม์พรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100917

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3002