แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมงานแนะแนวการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพเพิ่มาเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100641

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2999

อบรมการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการฯ

ด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุกส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ กิจกรรมการติดตาม ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคีเครือข่ายสำหรับประเมินบ่งชี้สมรรถนะ และสนับสนุนการตัดสินใจ ให้กับกลุ่มภาคีเครือข่าย (ภาคเหนือ) สมาคม โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และ อ.ประภาส ทองรัก สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3179312545511155

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2990

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการฯ และทีมวิทยากร เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (ภาคกลาง) ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100485

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2996

การประชุมเรื่องการนำ CiRA CORE:Deep Learning Platform

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชาและสาขาวิชา สำหรับการนำ CiRA CORE: Deep Learning Platform การประมวลผล AI อัจฉริยะ มาประยุกต์ใช้กับงานในทุกแขนงวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในงานทางวิชาการ งานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม สามารถนำไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้หลากหลายสาขา ในลำดับถัดไปจะวางแผนจะดำเนินการในส่วนการอบรมบุคลากรและนักศึกษาที่ตรงดับยุทธศาสตร์ จัดศึกษาดูงาน จัดจัดตั้งห้องปฏิบัติการ วิจัยเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนงานของทุกสาขาวิชา ที่เน้นการทำงานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยการประชุมในครั้งนี้มี ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ หัวหน้าสาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นผู้นำเสนอภาพรวม การทำงานของระบบ และกรณีศึกษาที่ใช้ในบริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆ ในปัจจุบัน

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3163781660397577

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2987

กิจกรรม AMD Class Room On Tour

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการขับเคลื่อนนักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาสมรรถนะ Up-Skill, Re-Skill และ New-skill ในกิจกรรม AMD Class Room On Tour ด้วยความร่วมมือ กับ บ. แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์ ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี 17 กันยายน 2563

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/?ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2980

กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ภายในงานประกอบด้วย พิธีไหว้ครู พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีรับขวัญนักศึกษาใหม่ พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชา นักศึกษาที่มีทักษะและศักยภาพดีเด่นทางด้านวิชา การประกวดทูตกิจกรรมสาขาวิชา และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/?ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2977

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางวารุณี คำภีระ เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ที่ได้รับเลือกให้เป็น“ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562” ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2983

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เด่น

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3139329482842795

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2974

โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริญญา มีสุข อาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มาบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพครูฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ ดร.นนธิยา มากะเต และอาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรม GeoGebra เบื้องต้น” ดร.ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ และอาจารย์โอม สถิตยนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “โมเดลการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้อง ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา 

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3128014797307597

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2970

การประชุมความร่วมมือในการดำเนินโครงการภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีฯ

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สวทช. คุณเสาวดี คล้ายโสม
ผู้ประสานงาน สวทช. และคุณศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ นักวิชาการ สวทชประชุมเรื่อง ความร่วมมือในการดำเนินโครงการภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมประชุมเรื่อง ความร่วมมือในการดำเนินโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3122073464568397

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2967