ขอเชิญประชุม KM

ขอเชิญประชุม KM กลุ่มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
ในวันที่ 17 พ.ค. 56 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม SC 1306
เพื่อจัดทำรายงานและสรุปประเด็น การทำ KM ของกลุ่มฯ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=180

อบรมและประชุม KM ด้านการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อทำ e-learning

อบรมและประชุม KM ด้านการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อทำ e-learning โดย ผศ.จรัส  บุญยธรรมา เป็นวิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 3 พ.ค. 56  เวลา 9.00 – 12.00 น.  ห้อง SC 1710
โดยผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ต้องเตรียม บทเรียน 1 เรื่อง
พร้อม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ  เพื่อให้เสร็จ 1 บทเรียน

หมายเหตุ
สำหรับอาจารย์ที่ลงชื่ออบรม Moodle ไว้  ทางคณะจะจัดให้ในวันที่ 8 พ.ค. 56 วิทยากรจากสำนักสารสนเทศฯ ของมหาวิทยาลัยฯ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=164