โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 1/2556 โดยทำการถ่ายทอดความรู้จากการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรสายผู้สอนในคณะฯ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร สนองอุทัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการจัดทำ KM ในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านผางามรีสอร์ท อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ภาพโครงการเพิ่มเิติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6931

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=273

ภาพการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมSC1306
ภาพการประชุมเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7077

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=275

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=318

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2555

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 โดยมีอาจารย์คงเทพ บุญมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแนะแนวในครั้งนี้ด้วย

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=303

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ SiPA Young Talent 2013

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ SiPA Young Talent 2013
ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 18 สิงหาคม 2556
วิธีการสมัครผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 2 วิธี คือ
1. สมัครผ่านเว็บไซต์โดย เลือกแถบ “สมัครเข้าร่วมโครงการ” กรอกข้อมูลพร้อมแนบบทสรุปย่อแนวคิดผลิตภัณฑ์จาก Senior Project ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
2. กรอกใบสมัครและแนบบทสรุปย่อแนวคิดผลิตภัณฑ์จาก Senior Project ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งมาที่ sipa.yt2013@gmail.com
เว็บไซต์ : http://sipayoungtalent2013.blogspot.com
หรือ คุณสิริกร  เหมพฤทธิ์ ผู้ประสานงานโครงการ SiPA Young Talent 2013  โทรศัพท์ 081-877-8308

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=270

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6910

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=242

Seoul Women’s University เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ นักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ได้เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6698

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=248

นิเทศสหกิจศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เยี่ยมเยือนนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
ภาพนิเทศสหกิจศึกษาเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6860

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=245

วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา”  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ วัดหว่านบุญ จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีให้คงอยู่สืบไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=66

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=250

ภาพโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

ภาพโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการ sc1912 ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6389

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=253