ก.ค. 09

ทั่วไป

1. ฐานข้อมูลนักศึกษา  รับผิดชอบโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://www.oreg.rmutt.ac.th/mainpage/main.asp

2. ฐานข้อมูลบุคลากร รับผิดชอบโดย กองบริหารงานบุคคล
http://mis2.rmutt.ac.th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=28

3. ฐานข้อมูลหลักสูตร  รับผิดชอบโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

http://www.oreg.rmutt.ac.th/mainpage/main.asp

http://www.oreg.rmutt.ac.th/registrar/program_info.asp?avs549218453=1

4. ฐานข้อมูลการเงินอุดมศึกษา  รับผิดชอบโดย กองคลัง

http://mis.rmutt.ac.th/budget/

5. ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

http://www.ird.rmutt.ac.th

http://www.ird.rmutt.ac.th/dbresearch/

6. ฐานข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  รับผิดชอบโดย   กองพัฒนานักศึกษา

http://www.sd.rmutt.ac.th

http://mis.rmutt.ac.th/survey52/report.html

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปี 2552

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mis/?p=52