มี.ค.
15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

20190315TQR_40คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Qualifications Register) ระยะที่ 2 ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning outcome และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา Curriculum Mapping ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST-1 308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75277

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
14

มทร.ธัญบุรี จับมือเครือข่ายอาหาร จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation and Smart Farm

rmutt food

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่าเรื่องราวด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยและพัฒนา จึงได้ร่วมมือกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, Food Industry Research and Development Institute (Taiwan), Louisiana State University (USA), Universiti Sultan Zainal Abidin (Malaysia), E. G. S. Pillay Engineering College (India) พร้อมด้วย Yunnan University และ China Academy of Chinese Medical Sciences (China) จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference) ในหัวข้อ “Food Innovation and Smart Farm :FISF” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและอัพเดทเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำในต่างประเทศ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 ก.ค. 2562 เวลา 08.00-17.30 น. ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ผู้สนใจสามารถศึกษาและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ www.fisf.rmutt.ac.th
รศ.ดร.ประเสริฐ ยังกล่าวอีกด้วยว่า การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้จะก่อให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับงานวิจัย อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่เกิดให้ก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปได้ Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
14

บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด เข้ารับสมัครงานโปรแกรมเมอร์

20190314IT_19บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด เข้าแนะนำตำแหน่งงานของบริษัทและรับสมัครโปรแกรมเมอร์จากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75433

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

สอบสมรรถนะ สาขาวิชาชีววิทยา

20190312bioวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ทางสาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดสอบสมรรถนะ หรือเทคนิคด้านปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้อง ST 1506 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75613

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

โครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒”

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒” ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  ภายในงานมี การประกวดตำส้มตำลีลา การประกวดภาพถ่าย “ว้าว…คณะวิทย์” และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์รักสองฝั่งคลอง”

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75454

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

มี.ค.
09

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

bannerscibandit2019

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีประยุกต์https://goo.gl/forms/YoKVg3Ni3lr1AqnH2

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์https://goo.gl/forms/pxQeRbwYAM1UEBAz1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ https://goo.gl/forms/2b4x0zTouUBWh0xI2

สาขาวิชาเคมี https://goo.gl/forms/lfSzN1YNGGmOEquw2

สาขาวิชาชีววิทยา https://goo.gl/forms/4gPaRh9wHF2DaKDv1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ https://goo.gl/forms/IQ6neOt7bgfrsgsH3

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ https://goo.gl/forms/qC2z8w7rZSSD1kkQ2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ https://goo.gl/forms/byCnOqlXkdOkns8q1

สาขาวิชาสถิติ https://goo.gl/forms/aJ8uTNR4hwQqt5Em1

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20190215graduate

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นายเทพพิทักษ์ จิ๋วกร่าง
157.6 KiB
53 Downloads
Details...

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20181129graduate

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
05

The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference

ขยายเวลาส่งบทความ ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติด้านเกษตรอาหาร
The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference
ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fisf.rmutt.ac.thBanner904x400-1 Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts