พ.ค.
21

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2561

พ.ค.
21

แนวปฏิบัติที่ดี “เทคนิคในการนำ Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Active learning Active learning-in

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

ประเด็นการจัดการความรู้เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก

KMresearch2018

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
17

การเจรจาความความมือด้านวิชาการและวิจัยกับ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

20190521Chem_12ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมอาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Chaoyang Li จาก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76745

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
17

การประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ

20190517sciดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการพัฒนาตามโครงการฯ โดยมีนางสาวสุมนา ปานสมุทร และ Dr.Bradley A. Corbett จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเสนอข้อมูล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76697

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
16

แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ และขอความร่วมมือประหยัดการใช้กระแสไฟฟ้า

20190516

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
14

โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

20190514sci_02คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามวิชาชีพที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยสู่ห้องปฏิบัติการตามระบบ ESPReL โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววราภรณ์ สุชัยชิต หัวหน้าฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และทีมงาน มาบรรยายในห้วข้อ “นโยบายและการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” และ รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPReL Checklist มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2667-2558) ในการนี้ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ST-1906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76528

 

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
14

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2562

848x410 ปฐม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00-18.00 น. 

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
14

ขอเชิญ ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

??????????????????

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมผู้ปกครอง
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก”

20190513Chem_37ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องST-1 308 อาคารเฉลิมพระ-เกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76951

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts