ม.ค.
04

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20190104bio_23สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.ดร.กฤติยา ทิสยากรนักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว.2.ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริอาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ มศว.3.ดร.วินัย สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร4.คุณศรรัก พงษ์สุวรรณ ผู้จัดการสำนักห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72739

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
04

กิจกรรมแนะแนวสัญจร รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย วันที่ 4 มกราคม 2562

20190104sciguide_02บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในงานตลาดนัดสถาบันการศึกษา และอาชีพสู่อนาคต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72973

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ Professor Dr. Thierry Lefevre ประธานมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Center for Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD)

20190103CEERDSCI_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Thierry Lefevre ประธานมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Center for Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) พร้อมคณะ และได้มีการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงในการทำวิจัยร่วมระหว่าง มูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (CEERD) กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72719

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
03

การบรรยายพิเศษโดย Professor Dr. Stefan Trueck, Macquarie University, Australia

20190103CEERD_06การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Global Warming Awareness: Climate Change: Level of Concern and Policy Preferences in Australia” โดย Professor Dr. Stefan Trueck, Macquarie University, Australia ในวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72679

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
03

เชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยาย จาก Professor Dr. Stefan Trueck, Macquarie University, Australia

Mobile

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
02

Warm Welcome Professor Dr. Thierry Lefevre and distinguished guests from CEERD

Mobile

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
28

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ธ.ค.
28

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าปีใหม่แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

20181228HNY2019_04คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72493

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
28

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

1ดร.เดี่ยว อภัยราช และ ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรายวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72482

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
27

การบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

20181227IT_02นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร? โดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73023

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts