ม.ค.
28

กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

20190128-sci_20คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74226

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

พิธีปิดและมอบใบเกียรติบัตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74093
facebook : https://bit.ly/2TgJQma

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็นกิจรรมค่ายวิทย์ – คณิต และกิจกรมค่ายเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน และเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73853
facebook : https://bit.ly/2FMYaA5

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas

20190126statสาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST1901 และ ST1906 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74599

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
25

โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน “โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสาม)”

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน “โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสาม)” ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านลุงเล็ก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี หัวข้อการอบรม “การผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์” ให้กับเกษตรกรเครือข่ายชุมชนบึงกาสามและชุมชนใกล้เคียงที่สนใจ ช่วยให้เสามารถผลิตสารควบคุมโรคพืชและศัตรูแมลงได้เอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการเพาะปลูก ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้มาตรฐาน GAP หรือ Organic Thailand ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการ ระยะที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “การผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์” ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บึงกาสาม ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74252

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
24

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการทำโพล”

เทคนิคการทำโพล

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และอาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM จาก ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74362

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

20190118sci_08 20190118sci_03 20190118sci_07 20190118sci_04 20190118sci 20190118sci_05 20190118sci_02 20190118sci_06

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning

20190123sci 20190123sci1

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
21

7 จุดประกาย : สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้พิการทางสายตา

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts