เม.ย.
01

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

Admission to doctoral and masters degrees

ระดับปริญญาโท

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (แผน ก  แบบ ก 1) และ (แผน ก  แบบ ก 2)
  – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ)
  – แขนงวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  – แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม
  – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ)
  – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.grad.rmutt.ac.th/?p=6102

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

regis3-61ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 1-7 เมษายน 2562

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

นำเสนอโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาโครงงานด้านเคมี 2

20180329Chem_09ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดสอบนำเสนอโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาโครงงานด้านเคมี 2 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง ST1 307 และ ST1 308 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82690

 

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

โครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste”

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste” ซึ่งเป็นโครงการที่คณะฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75664

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำเสนอโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

20180328IT_09นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST-1304 และ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82721

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
25

การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation)”

20190325NAC2019_14กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “NAC2019” ประชุมวิชาการประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (25 มีนาคม 2562) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation)” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกราบบังคุมทูลวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FABLAB) ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานสิงประดิษฐ์ครั้งนี้ด้วย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75640

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

ขอแสดงความยินดี นายชยาพล มหาจันทร์ ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 10 จากการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)

Mos2019

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

กิจกรรม English Cafe’

20180320Engcafe_05คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีห้อง English Cafe เพื่อเปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สนใจพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยมีการเริ่มกิจกรรม English Cafe’ ให้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี โดยผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศษฐพงศ์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82735

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

English Cafe’ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

English cafe

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

อบรมการใช้เครื่อง real time PCR จากบริษัท กิฟไทย จำกัด

20190320bio_05ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางบริษัท กิฟไทย จำกัด ได้เข้ามานำเสนอเครื่อง real time PCR แบบขนาดพกพา และได้แสดงการใช้งานของเครื่อง โดยการอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75602

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts