ส.ค.
15

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ สถานีดาวเทียมไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม, อาจารย์คงเทพ บุญมี และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ สถานีดาวเทียมไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 41/103 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
14

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ “Project Based Learning”

sci_03การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับโครงการ โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ “Project Based Learning” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน เป็นฐานสำหรับโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยมี ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุม
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14239

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
14

ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ส.ค.
14

The 15th International Conference on International Academy Physical Sciences (CONIAPS XV)

ส.ค.
14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2555

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (ภาษาไทย)

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (อังกฤษ)

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาชีววิทยาได้รับรางวัล

sci_09ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด บทความวิจัยประเภทบทความวิิจัยดีีเด่นหััวขอ “การฟนฟูชายเลนดวยเทคนิิคทางชีีวภาพ” ในงานประชุมวิิชาการนเรศวรวิิจัย ครั้ังทีี่่ 8 นวัตกรรมความรูสูประชาคมอาเซียน (Innovative Knowledge to ASEAN Community) ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหวางวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2555 และไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทวัสดุศาสตร/สิ่งแวดลอม ในหัวขอผลิตภัณฑชีวภาพ “หัวเชื้อราอัดเม็ด”จากการประกวด The 3rd TOP TEN INNOVATION AWARDS ณ หองประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14817

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบทความวิจัย

ส.ค.
08

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา

sci_06ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมีอาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมแนะแนวในครั้งนี้
ภาพการแนะแนวเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14228

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts