เม.ย.
04

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท – เอก

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคารวิจัยและพัฒนา 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11343

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานประกันคุณภายใน เข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ในการตรวจเยี่ยม การประเมินผลการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของคณะฯ โดยมี ท่านรองอธิการบดี  ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์ม่วง ให้เกียรติเป็นประธานการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ วันที่ 30 มีนาึคม 2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11319

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศไต้หวัน

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The tentative agenda of 2nd Taiwan-Thailand Higher Education Forum”  ศึกษาดูงาน ณ Food Industry Research and Development Institute (FIRDI)   ศึกษาดูงาน  ณ National  Tsing Hua University (NTHU) และศึกษาดูงาน ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)   ระหว่างวันที่  18 – 23 มีนาคม พ.ศ.2555 Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
02

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเพื่อเป็นตัวแทนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ขอแแสดงยินดีกับ นางสาวดวงชนก เวทการ และ นายสิทธากร กันโอภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาเพื่อตระหนักตระหนักความเป็นสากลฯ และโครงการส่งเสริมนักศึกษาดีเด่น “เพชรราชมงคล” สู่ความเป็นสากล โดยอบรมและศึกษาดูงาน ณ สารธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2555

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
30

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียน (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียน (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2555 และมีความประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้แจ้งความประสงค์ที่คณะ/วิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 30 เมษายน 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับ 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวท.บ.สถิติ (ภาคปกติ)
2. สาขาวิชาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
3. สาขาวิชาวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
4. สาขาวิชาวท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ (ภาคปกติ)

ให้แจ้งความประสงค์ที่แผนกทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5494156-7

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. บัตรประจำตัวสอบ
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา (หรือ 5 ภาคการศึกษา) ขนาด A 4 จำนวน 1 ฉบับ

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
30

ศูนย์รับร้องเรียนสิ่งเสพติด อบายมุขและสิ่งมึนเมา มทร.ธัญบุรี

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
30

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี,5 ปี (วุฒิ ม.6/ปวช.) ปีการศึกษา 2555

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานประกันคุณภาพ

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553

กำหนดการซ้อมย่อยสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2553 คลิก

กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 23 – 25 เมษายน 2555

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
27

เชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานวิชาการประกวด ใน Brand’s Gen ปี5

โครงการ BRAND’S Gen ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี5 จัดประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานเพื่อสังคมภายใต้หัวข้อการแข่งขัน ต้นเแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต
Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts