ก.ค.
13

โครงการอบรมระบบจัดการเอกสารและเนื้อหาด้วย Alfresco และ Joomla

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมระบบจัดการเอกสารและเนื้อหาด้วย Alfresco และ Joomla เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถใช้ Alfresco และ Joomla ในการจัดการเนื้อหาและเอกสารได้จริง นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการเนื้อหาและเอกสารในปัจจุบัน เพื่อสร้างระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงรายวิชาที่ได้รับมอบหมายในการสอนได้อย่างเหมาะสม ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14015

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
13

ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมี รศ.ดร.อรลักษณา เพชรรัตนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้อง SC1306, SC1307 ระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ในการนี้ท่าน ผศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจในการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
12

ประกาศฯ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้เหมาะสมกับการดำรงชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และสอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการตามคุณวุฒิแรกบรรจุ
ประกาศฯ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ >> ดาวน์โหลด

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
11

หัวเชื้อราช่วยชักนำการเติบโตโกงกาง-แสมทะเล

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับเครื่อง NMR และ Mass Spectrometer

ภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ บริษัท แล็บ เอ็กซเพิร์ท จำกัด จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับเครื่อง NMR และ Mass Spectrometer ให้แก่บุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะฯ และบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมวิทยบงกช เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13871

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง  เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า  อุตสาหการ หรือใกล้เคียง  จำนวน 1 อัตรา

2.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3.  มีความละเอียดรอบคอบ

4.  มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน

5.  มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

6.  ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1.  สำเนาหลักฐานการศึกษา  2  ฉบับ

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  2  ฉบับ

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2  ฉบับ

4.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1  นิ้ว   2  รูป

5.  ใบรับรองแพทย์พร้อมสำเนา รวม   2  ฉบับ

6.  สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร   2  ฉบับ

7.  สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  2  ฉบับ

ผู้ใดสนใจติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แผนกบุคลากร   ชั้น 2   อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี     จ.ปทุมธานี   โทร. 0 2549 4154

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน –  27 กรกฎาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ

กำหนดสอบคัดเลือก วันที่  30 กรกฎาคม  2555  เวลา  10.00 น..

ประกาศผลสอบ วันที่  31  กรกฎาคม  2555

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่  1 สิงหาคม  2555

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
09

Science News ฉบับที่ 156 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

ก.ค.
09

คณบดีมอบเกียรติบัตรสหกิจศึกษาและเงินรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

sci_30คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รางวัลในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-วิทยาศาสตร์ดีเด่น และการประกวดงานประจำ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13839

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
09

การจัดการองค์ความรู้ (KM) กลุ่มการวิจัย เรื่อง การจัดทำแผนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

รายงานการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา เรื่อง การจัดทำแผนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ จัดทำโดย กลุ่มงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 28  พฤษภาคม 2555

ดาวน์โหลด >>  รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management, KM) ด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2555

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
09

การจัดการองค์ความรู้ (KM) กลุ่มการเรียนการสอน เรื่อง การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5

รายงานการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา เรื่อง การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 จัดทำโดย กลุ่มการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 30   พฤษภาคม 2555

ดาวน์โหลด >> รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management, KM) ด้านการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2555

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts