ก.พ.
21

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555

sci_74คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี  ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์  และต้อนรับ ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ อาจารย์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ได้มาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10867

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

เลือกตั้งองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้ามาเป็น “คณะกรรมการองค์การนักศึกษา และ สภานักศึกษา” ปีการศึกษา2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10857

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
14

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำหรับบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา (บัณฑิต ปีการศึกษา 2553)

ก.พ.
14

แบบสำรวจฯ สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554)

ก.พ.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Masayoshi Okubo จากมหาวิทยาลัย Kobe , ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมทั้งอาจารย์จากภาควิชาเคมี ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Masayoshi Okubo จาก มหาวิทยาลัย  Kobe , ประเทศญี่ปุ่น ในการสัมมนาให้ความรู้กับนักศึกษา วท.บ. , วท.ม. เคมีนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10843

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

ปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิเวตอร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ี 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.00  น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10820

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  เพื่อสนองต่อการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ตลอดจนให้นักศึกษาได้มีความพร้อมเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน  ณ  ห้องรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10772

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
09

Amcor Innovation Packaging Contest 2012

บริษัท แอมคอร์ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อันดับหนึ่งของโลก ได้มีโครงการจัดประกวด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ภายใต้ชื่อ Amcor Innovation Packaging Contest 2012 โดยมีรางวัลใหญ่คือการไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ที่สำนักงานใหญ่ เมือง Melbourne ประเทศ ออสเตรเลีย เป็นเวลา 5 วันและ โอกาสในการได้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ จะมาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวแก่อาจารย์ และนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
08

แบบสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ

Older posts «

» Newer posts