พ.ค.
11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสื่ยง ความปลอดภัย” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว ตัวแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากเทศบาลอำเภอธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12470

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
11

“การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจรรยาบรรณนักวิจัย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายผู้สอน โดยจัดการบรรยายเรื่อง “การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ  จรรยาบรรณนักวิจัย” โดย นายประชุม คำพุฒ และ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์  สุวีโร ผู้อำนวยการและหัวหน้า  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การบรรยายเรื่อง “เขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์อย่างไรไม่ให้ถูก Reject!!!” โดย ดร. วสุ ปฐมอารีย์ บรรณาธิการ Chiang Mai Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12553

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
11

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

sci_051.1 โครงการย่อยที่ 1 การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2555
ภาพบรรกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12580

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
10

ขอเชิญบุคลากร และอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ตารางอบรม
1.1 โครงการย่อยที่ 1 การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2555

ครั้งที่ วัน วันที่/เดือน เวลา ห้อง
1 อังคาร 1 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
2 พฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
3 ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
4 อังคาร 8 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
5 พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
6 ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
7 จันทร์ 14 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
8 อังคาร 15 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408

ตารางอบรม
1.2 โครงการย่อยที่ 2 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 16 - 28 พฤษภาคม 2555

ครั้งที่ วัน วันที่/เดือน เวลา ห้อง
1 พุธ 16 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
2 พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
3 จันทร์ 21 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
4 อังคาร 22 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
5 พุธ 23 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
6 พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
7 ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408
8 จันทร์ 28 พฤษภาคม 2555 15.30-17.30 น. SC1408

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

“เชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนา สนองแนวพระราชดำริ โครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คลองห้า ปทุมธานี   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดงาน “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 ปี วว. เผชิญน้ำท่วมอย่างฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนา สนองแนวพระราชดำริ โครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตื่นตากับเทคโนโลยีเผชิญน้ำท่วม นวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรมและสังคม เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่รอบตัว  เลือกชมเลือกซื้อสุดยอดผลิตภัณฑ์ วว. และสินค้าโอท็อปในราคาพิเศษ  พร้อมกิจกรรมอบรมวิชาชีพฟรี! 24-26 พฤษภาคม 2555

*** กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และฝึกอบรมอาชีพ..ฟรี!!
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center วว.
โทร. 0 2577 9300
http://www.tistr.or.th/49tistr/

Download>> แผ่นพับหน้า1แผ่นพับหน้า2

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

พ.ค.
05

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดอบรม ให้ความรู้ และแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาในสาขาวิชาแขนงต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศเบญจมราชาลัย โรงเรียนสิงห์บุรี โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  โรงเรียนสายปัญญารังสิต และ โรงเรียนมัธยมววัดหนองแขม ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ.2555
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11439

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

พิธีรดน้ำดำหัว สืบสาน งานประเพณีสงกรานต์ 2555

sd 028sd 108

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธี  รดน้ำดำหัว สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555 ในการขอพรจากผู้ใหญ่ และทรงคุณวุฒิ  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุม  SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2555
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11457

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
27

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1/2555 รุ่นที่ 4

ขอให้ ศึกษาที่ออกปฎิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทุกคนเข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1/2555 รุ่นที่ 4 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00น. ถึงเวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยพร้อมเพียงกัน
(งานสหกิจศึกษา)

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
27

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 25 เม.ย. 2555
ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 22 เม.ย. 2555

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts