ม.ค.
26

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas

20190126statสาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST1901 และ ST1906 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74599

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
25

โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน “โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสาม)”

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน “โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสาม)” ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านลุงเล็ก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี หัวข้อการอบรม “การผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์” ให้กับเกษตรกรเครือข่ายชุมชนบึงกาสามและชุมชนใกล้เคียงที่สนใจ ช่วยให้เสามารถผลิตสารควบคุมโรคพืชและศัตรูแมลงได้เอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการเพาะปลูก ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้มาตรฐาน GAP หรือ Organic Thailand ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการ ระยะที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “การผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์” ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บึงกาสาม ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74252

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
24

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการทำโพล”

เทคนิคการทำโพล

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และอาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM จาก ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74362

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

20190118sci_08 20190118sci_03 20190118sci_07 20190118sci_04 20190118sci 20190118sci_05 20190118sci_02 20190118sci_06

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning

20190123sci 20190123sci1

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
21

7 จุดประกาย : สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้พิการทางสายตา

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
21

เปิดรับสมัครการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ

 

ใบสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (80.1 KiB, 50 downloads)

 1. ค่าลงทะเบียนเรียน : 6,900 บาท สามารถจ่ายเงินค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 6,900 บาท ได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี : 453-1-42080-1 ชื่อบัญชี : มทร.ธัญบุรี-ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขา : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 2. โปรดส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน โดยสามารถส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  - ส่งด้วยตนเอง ณ ฝ่ายวิชาการและวิจัย (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  - ส่งทางแฟกซ์ หมายเลข 02-549-4159
  - ส่งผ่านทางอีเมล : register.sci95@gmail.com
  - ส่งผ่าน Line@ : @sci.rmutt
  linesci
Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษา และได้รับรางวัลดังนี้ 
1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ อาจารย์นิเทศ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์จากผลงาน “ระบบควบคุมอุณหภูมิร้อนของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์สำหรับ H’ SAQST ที่สามารถบันทึกและตรวจสอบกลับได้”
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทยากร ศุภรานนท์ อาจารย์วิภารัตน์ บุษยาตรัส อาจารย์นิเทศ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากผลงาน “การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การรับสมัครผู้สอนออนไลน์และเว็บไซต์โกลวิชคิดส์”
2. ประเภทนวัตกรรม
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภัทรพล นูมหันต์ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์นิเทศ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ จากผลงาน “การขยายขีดความสามารถทางการวัดความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ามาตรฐานชนิด 4TP ในช่วงความถี่ 1 KHz ถึง MHz”
3. ประเภทนานาชาติ
- รางวัลชมเชย ได้แก่นายพัศวีร์ วิจิตรไตรธรรม นายอิศรา เรืองสาคร และนายพศิน กีรติธเนศกุล ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ และผศ.ไกรมน มณีศิลป์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากชื่อผลงาน “The Research for OpenCV Object Detections and The System Development.
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นายกรวัฎ อเนกนิตย์ นายสหรัฐ สุวรรณศิริ และนายชนการต์ พรมอยู่ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์นิเทศ สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากผลงาน ” AI image processing using image data from RedEdge camera.

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74734

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

20190118TOEIC_08งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยมีอาจารย์นิกร เทพทอง ในหัวข้อ TOEIC Part 1:Picture ฝึกทำข้อสอบการฟังประกอบรูปภาพ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74722

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts