ม.ค.
12

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20181220graduate

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวนวลลออ เกียมา
150.0 KiB
31 Downloads
Details...

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

ม.ค.
10

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Geo polymer materials for the sustainable development”

20190110Chem_03งานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.เคมีประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ ภูวานคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Geo polymer materials for the sustainable development” ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72952

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิก

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิกเดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา นักวิจัยและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ต้นทุนในการปลูกผักสลัดที่ปลูกแบบไร้ดิน มีต้นทุนในการผลิตสูงประมาณ 4,700 บาทต่อครั้ง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการปลูกผักสลัด จึงได้คิดค้นงานวิจัยจุลินทรีย์นาโนขึ้นมา โดยการนำจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่คัดแยกได้จากธรรมชาติ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย กลุ่มจุลินทรีย์ชักนำการเติบโต กลุ่มจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายฟอสฟอรัสโพแทสเซียม กลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมโรค และกลุ่มจุลินทรีย์ปรับปรุงดิน นำมาผลิตในระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคีเลต เทคโนโลยีเอ็นแคปซูล ทำให้ได้นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAN ที่ได้รับมาตรฐานไอเอฟโอเอเอ็ม
จากการทดลองโดยการนำหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนที่ได้มาใช้ร่วมกับสารอาหารหลักรองและเสริมอินทรีย์ กับผักสลัด เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ครอส ฟิโนเร่ แบบที่ไร้ดินและใช้ดิน ปรากฏว่าประสิทธิภาพผลการเติบโตของรากและผลผลิตต่อต้น ดีกว่าการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ร่วมกับการใช้สารอาหารหลักและรองจากสารละลายเคมี A และสารละลายเคมี B สูงถึง 2 เท่า ซึ่งใช้ต้นทุนการปลูกต่อครั้งเพียง 1,200 บาท นอกจากนี้ผักยังมีความกรอบ ปริมาณวิตามินและเกลือแร่สูงกว่าปกติ และยืดระยะเวลาการเก็บรักษาได้นานกว่าปกติ
จากนั้นจึงได้นำความรู้มาถ่ายทอดบริการวิชาการสู่ชุมชนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระหว่าง พ.ศ. 2561-2564 เพื่อพัฒนาชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ต้นน้ำ โดยนำมาถ่ายทอดที่ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มจากต้นน้ำ คือ การถ่ายทอดเทคนิคการปลูกผักสลัดร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนร่วมกับสารอาหารหลักรองและเสริมอินทรีย์ THAN เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและที่ สำคัญผักสลัดที่ผลิตได้มาตรฐานออร์แกนิกและมาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับจำหน่ายแก่ผู้บริโภคที่ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรค และต่อยอดถ่ายทอดกลางน้ำ เทคนิคการแปรรูป และปลายน้ำ เทคนิคการบริหารจัดการด้านการตลาด ร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบเกษตรกรแม่นยำ (smart farmer) ตรวจติดตามผลการดำเนินการต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำอย่างต่อเนื่อง 5 ปี เพื่อทำให้กลุ่มเกษตรกร ศพก.ย่อย หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เพิ่มผลผลิต รายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง.

ที่มา : http://www.pr.rmutt.ac.th/news/18553

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

สกัด…มะแขว่น กำจัดหนอนกระทู้หอม

มะแว่นไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
รัฐบาลมุ่งเดินหน้าโครงการเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชทดแทนสารเคมี
ดร.ณัชยา คำรังษี สาขาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดโครงการศึกษาความเป็นพิษสำคัญของมะแข่วนกำจัดหนอนกระทู้หอม โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สนับสนุนทุนวิจัย
“การศึกษาเริ่มแรก เรามุ่งไปที่กลุ่มพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนอย่างพลูคาวสะค้านมะแขว่นและละหุ่งแดง เพื่อศึกษาสารออกฤทธิ์เพื่อนำมาทำเป็นน้ำมันหอมระเหย ในเบื้องต้นเราพบว่า สมุนไพรกลุ่มดังกล่าวมีฤทธิ์แค่เพียงใช้ไล่ยุงได้เท่านั้น แต่เมื่อนำมาสกัดด้วยวิธีพิเศษด้วยการนำพืชสมุนไพรมาแช่ในตัวทำละลายนาน 7 วัน แล้วนำไปทำการระเหยสารตัวทำละลาย เพื่อให้สารสกัดหยาบที่เข้มข้นพบว่า มะแขว่น จะมีสารออกฤทธิ์เทียบเท่าไซเปอร์แมททินซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่อยู่ในกลุ่มสารเคมีฆ่าแมลงมีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงปากกัดหนอนกระทู้ผักกระทู้หอมและหนอนชอนใบ”
ดร.ณัชยา บอกว่า มะแขว่นแห้ง 3 กก. นำมาสกัดด้วยวิธีนี้จะได้สารออกฤทธิ์ที่เข้มข้น 10 กรัม และเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก ต้องนำไปผสมกับอะซิโตน จะได้สารมะแขว่นพร้อมใช้งาน 2,000 มิลลิลิตร (10 ขวด)
จากนั้นนำไปทดสอบในแปลงผักพื้นที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ใช้สารสกัดมะแขว่น 200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตรฉีดพ่นแปลงผักในช่วงเช้าพบว่าหนอนวัย 2 ซึ่งเป็นวัยที่หนอนฟักออกจากไข่และเริ่มออกหากินสร้างความเสียหายต่อพืชผัก หลังฉีดพ่นสารมะแขว่นไปแล้ว 24-48 ชม. หนอนจะเริ่มตายและหลังจากนั้นอีก 7 วัน ฉีดพ่นซ้ำอีกครั้ง เพื่อกำจัดหนอนวัย 1 ที่เพิ่งออกจากไข่เป็นหนอนวัย 2 ให้หมดไปจากแปลง
นอกจากนั้นการทดสอบในแปลงยังพบอีกว่าผักที่ฉีดพ่นโดยสารมะแขว่นนอกจากจะปลอดพิษแล้ว ยังไม่มีกลิ่นพืชสมุนไพรตกค้าง ต่างจากการใช้สารสะเดาที่เกษตรกรมักจะเจอปัญหาผักมีกลิ่นและรสขม.
ที่มา:http://www.pr.rmutt.ac.th/news/18550

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
09

หัวหน้าภาควิชาเคมี หารือการเตรียมงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

chem20190109วันที่ 9 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี พร้อมคณะ เข้าพบ นางประเทือง วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เพื่อหารือการเตรียมงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จ.ปทุมธานี

 

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

การประชุมเตรียมความพร้อมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72881

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิคสำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

20190108coopsci_04งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิคสำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิกร เทพทอง อาจารย์ประจำคณะศิลปศาตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72931

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับองค์การพิภิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

20190108NewYearSci_04ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับนางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การพิภิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ องค์การพิภิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20190108NewYearSciผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 8 มกราคม 2562

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts