ส.ค.
18

แนวปฏิบัติการบูมแสดงความยินดี และกิจกรรมต่างๆ

แนวปฏิบัติการบูมแผนผัง

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
17

แผนผังการตั้งแถวก่อนเดินร่วมพิธีซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

ซ้อมย่อยรวม20180817-220180817 (4)20180817 (1)20180817 (2)20180817 (3)

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
17

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สัมภาษณ์ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้แทนสโมสรนักศึกษาและนักศึกษา ศิษย์เก่า สถานประกอบการ อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย และผู้แทนชุมชน สรุปผลและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68459

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
16

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

20180816sar_02คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู และ รศ.วสันต์ กันอ่ำ ในระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68397

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ยินดีต้อนรับ sar

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
14

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทบุคคลทั่วไป

alumni

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
11

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68271

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
11

ขอให้ว่าที่มหาบัณฑิต และว่าที่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำและยืนยันข้อมูลในการเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร

2017congrat

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
11

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน

20180810sci_21คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยนักศึกษาแกนนำและนักศึกษาจิตอาสาด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเป้าหมายที่ 1: โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68364

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

วันแม่

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts