ธ.ค.
04

แนะนำอาจารย์ใหม่

kanittha20181204

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา Science Game 2018

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขัน Science Game 2018 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลการแข่งขัน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71867

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
29

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ย.
29

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563

budget2019

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563
218.1 KiB
29 Downloads
Details...

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
28

อบรมความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการขั้นต้น

20181128sci_14ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการขั้นต้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71848

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
28

แบบฟอร์มการจัดทำ Value Chain : ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง ของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปี 2560-2562

valuechainsci

แบบฟอร์มการจัดทำ Value Chain : ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง ของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปี 2560-2562
477.1 KiB
112 Downloads
Details...

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

20181127Apex_16นายประวิทย์ ฉายแสง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. เข้าพบ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม และอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อหารือการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา และพิจารณาการร่างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71828

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
27

การประชุมหารือเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory)

20181127sci_04ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71791

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181126sciผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST- 1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71768

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

Soldier2018กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2541 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์)
เป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2536 – 2540 (อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์)
ที่เคยยื่นขอผ่อนผันกับสถานศึกษาเดิมมาแล้ว และย้ายเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
รอบเช้า 08.30 – 11.00 น. / รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.

ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4
กองพัฒนานักศึกษา อาคาร สวท. โทร. 02-549-3674

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม ดังนี้ Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts