เม.ย.
01

นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Relativity Game

75ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Relativity Game (ฟิสิกส์สัมพันธ์ของภาควิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ) ซึ่งในปีนี้ได้คว้ารางวัลมาทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตอง ทีมชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แชร์บอล ทีมหญิง และขอขอบคุณทาง ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดีๆ นี้ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=114

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

โครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต”

 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฎฐ บุญด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถิติ บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติสำหรับงานทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” และได้รับเกียรติจากคุณสถิตย์ พันแสน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติเพื่อการปฎิบัติงาน” คุณอรรถวัฒน์ คำชื่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระบบข้อมูลบุคคล บริษัท รีเทลลิงค์ จำกัด คุณสุรเชษฐ ทองโฉม เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด คุณคณิตา สุดจิตร์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนความสัมพันธ์ลูกค้า กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร บรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังและความต้องการของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ตามบริบทของงานในสถานประกอบการ” อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ บรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางสถิติเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ” และอาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์ บรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางสถิติเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63409

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63373

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ของคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันและเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63323

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

ประกาศการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

มี.ค.
29

ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาพยาบาล และคณะผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

Welcome Board

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

Dean's Assistant2018

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

ขอเชิญบุคลากรร่วม “พิธีรดน้ำดำหัว เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์”

songkran2018

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

แอปพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

GuideRmutt

แอปพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1. นายวิทวัฒน์ ศรีธัญรัตน์ 2. นางสาวมาริษา ศรีวิชัย 3. นางสาวช่อทิพย์ นวลจันทร์

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

20180328sci_22ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี คุณธนากร พละชัย ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ัองถิ่น” และอาจารย์ประภาส ทองรัก หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรปฏิบัติการหัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียนต้อนแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63271

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts