มิ.ย.
14

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทฐานะของผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงทราบข้อมูลบริการ สวัสดิการ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ ของคณะแก่นักศึกษาใหม่ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66512

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5.5 รับตรงอิสระ

มิ.ย.
13

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

201806013math_37คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66469

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 1

aseisRMUTT-2018

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

20180612Physics_35คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.ทองม้วน นาเสงี่ยม กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66360

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
11

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20180611ApplieChem_28คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเนิด กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66361

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
09

การติดตามผลการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการค่ายอิกคิวซัง

20180609STEM_07คณะกรรมการสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้นำนักศึกษาของคณะฯ ​มาติดตามผลการพัฒนา​โครงงานสิ่งประดิษฐ์​ ในโครงการค่ายอิกคิว​ซัง​ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีของสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ​ STEM Education เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ่โรงเรียนวัดไผ่ดำ ตำบลทองเอน อำเภออินท์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66433

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

20180608STEM_04ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิทย์สร้างคน” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบุษกร อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66461

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในงานวิทย์สร้างคน วิทย์ช่วยคน วิทย์เสริมแกร่ง ของสวทช.

20180608STEM_10ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมผลงานวิชาการระดับชาติของตัวแทนนักศึกษาสะเต็มศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการนำเสนอผลงานต้นแบบต่อ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานวิทย์สร้างคน วิทย์ช่วยคน วิทย์เสริมแกร่ง ของสวทช. ​จำนวน​ 2 ผลงาน คือเครื่องแยกขยะ และระบบควบคุมตู้ยา โดยมี ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และนายพลวัฒน์ จินตนาภรณ์เป็นที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66442

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

การประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึักษา 1/2561

20180608coopsci_02ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึักษา 1/2561 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66343

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts