พ.ค.
07

โครงการอบรมเรื่อง ทบทวนเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ

20180507sar_26คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง ทบทวนเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การจัดทำแผนการบริการวิชาการ และการจัดทำแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64707

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
04

การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ นฤมล เครือองอาจนุกูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
4. คุณสุทธิพงศ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ จากสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64665

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกชนิดจุลสาหร่ายในน้ำ

20180504bio_103สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกชนิดจุลสาหร่ายในน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ การประปานครหลวง  โดยมี ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64569

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
04

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180504coopsci_38งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64527

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2560

20180503KM_23คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานเปิดโครงการ  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 และ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
โดยมีการแบ่งกลุ่มการจัดการองค์ความรู้ ดังนี้
- กลุ่ม “การนำรูปแบบการสอนแบบ Finland Model มาใช้ในการจัดการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
- กลุ่ม “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Q1- Q2 ที่มี Impact factor”

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64377

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
03

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

20180503sci_40คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64216

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
02

โครงการ “สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

20180502sci_18ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก่อให้เกิดค่านิยมสังคมวัฒนธรรมการแบ่งปัน หรือ จิตสาธารณะ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ด้านหลังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64337

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

20180501sci_25บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64498

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

jobsci20180501

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (183.2 KiB, 113 downloads)

 

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถ่ายทอดและทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการคิดด้วยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งร่วมรับฟังการนำเสนอการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64040

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts