มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.wanthanee

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

congratulation-kamonrat

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

STEM-KMคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับที่ 1”  จากการประกวดการนำเสนอแนวการปฏิบัติที่ดี จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้แทนกลุ่ม คือ ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ เข้าร่วมส่งผลงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของคณะฯ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนฟินแลนด์โมเดลกับการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66606

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
22

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20180621sarBio_57คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา และผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66641

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

20180621sarChem_24คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้วกรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66618

 

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย (สอนเขียนโปรแกรม)

comsciandmath

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2560

มิ.ย.
19

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

anniversary2018

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

regis1-2018

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 18-19 มิ.ย. 61

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA61111108.0 KiB61
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA60111108.1 KiB50
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA59111109.5 KiB49
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA58111202.5 KiB46

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6111190.9 KiB110
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6111292.0 KiB55
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH6011191.9 KiB53
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH60112109.9 KiB60
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH59111111.7 KiB56
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH59112109.6 KiB50
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH58111104.6 KiB57
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH58112104.2 KiB49
9. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 5 CH57111104.9 KiB51

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI61111108.8 KiB51
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI61112109.0 KiB101
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI60111109.8 KiB81
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI60112108.9 KiB52
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI59111108.3 KiB51
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI59112108.1 KiB44
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI58111105.5 KiB43
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI58112104.2 KiB43

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH61111108.3 KiB54
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH60111109.7 KiB53
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH59111109.5 KiB85
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH58111211.7 KiB50

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST61111107.9 KiB45
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST60111108.0 KiB99
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59111109.2 KiB52
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59112109.2 KiB42
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST58111105.4 KiB49
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST58112106.0 KiB48

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS61111108.5 KiB65
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS61112108.3 KiB55
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS60111107.7 KiB49
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS60112107.9 KiB41
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS59111107.8 KiB245
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS59112108.0 KiB67
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS58111104.5 KiB54
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS58112104.7 KiB55

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 CS58121104.6 KiB58
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 5 CS57121104.6 KiB56

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT61111107.9 KiB63
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT61112107.7 KiB57
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60111107.7 KiB76
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60112107.7 KiB67
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59111107.5 KiB44
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59112108.4 KiB47
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT58111104.0 KiB50
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT58112105.0 KiB45

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 IT59121107.8 KiB70
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT58121182.2 KiB54

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts