เม.ย.
09

พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20180409AppChem_02ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำจำนวน 3 ท่าน คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2. ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ 3. ดร.จิรศักดิ์ ตรีพรหม จากบริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ST-1 217

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63584

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
08

ทำบุญสาขา รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และคืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยาจัดงาน ทำบุญสาขา รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และคืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยา บรรยากาศในงานนักศึกษาและอาจารย์แต่งตัวด้วยชุดไทย และเล่นสงกรานต์ย้อนยุค เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63794

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
08

Science News ฉบับที่ 225 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

Science News ฉบับที่ 225 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
1.9 MiB
27 Downloads
Details...
Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
07

กิจกรรมทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20180407IT_22สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะนักศึกษาของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 3 และ 7 เมษายน 2561 ณ ห้อง ST- 1801 (ทฤษฎี) และ ST -1809 (ปฏิบัติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  www.sci.rmutt.ac.th/photo/63833

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
05

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น 2561 (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)

20180405coopsci_06ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 11(อาคาร 40 ปี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: www.sci.rmutt.ac.th/photo/63572

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

กิจกรรมผูกข้อมือและอวยพรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา

 

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมผูกข้อมือและอวยพรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้อง ST – 1 501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

สอบสมรรถนะการวิเคราะห์วัสดุ

physics20180405สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะการวิเคราะห์วัสดุ โดยมี 2 สมรรถนะย่อยคือ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และ สามารถแปลผลข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุ เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=1263

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

โครงการ “หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต GMP ระบบการวิเคราะห์อันตรายจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP”

29745072_1593990484029627_6457441160743354265_oสาขาวิชาชีววิทยา จัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบออกไปมีงานทำ ภายใต้โครงการ “หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต GMP ระบบการวิเคราะห์อันตรายจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP” ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2561 ณ ST-1 501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63566

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

สอบสมรรถนะการสอบเทียบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

physics20180403-1สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะการสอบเทียบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=1127

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

สอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์)

physics20180403สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ ในส่วนของการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าและต่อวงจรไฟฟ้า ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ห้อง ST1713

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=1230

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts