ต.ค.
30

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสรัญญา จันทร์แตง มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีนวัตกรรม ที่ได้รับผลการศึกษายอดเยี่ยม

30-10-2561AppChem

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

ประกาศ ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง   ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามที่ได้มีประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงวันที่  17 ตุลาคม  2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ) ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
26

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนแบบ STEM

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม หรือ วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา  และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่าง ๆ ซึ่งใช้กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้ เน้นให้สามเณรนักเรียน เรียนรู้แบบ STEM โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นพี่เลี้ยงในการถวายความรู้ให้กับสามเณร นำโดย ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71112

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
25

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณประจำปี 2562 (ฉบับปรับปรุง)

ต.ค.
24

การบรรยายพิเศษเรื่อง “STEM+Leadership” โดย Dr.Violet Lo ประธานมูลนิธิ Inclusive Business Lab และ Inclusive Business Foundation

Dr. Violet Lo ประธานมูลนิธิ Inclusive Business Lab และ Inclusive Business Foundation เดินทางมาบรรยายและจัดกิจกรรมเรื่อง “STEM+Leadership” ให้กับนักศึกษาจำนวน 40 คน จากทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโปรแกรมในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Cambridge: Training the Trainers Leadership Round tables ตามโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการประชุมและดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างประเทศไทย และประเทศจีนในปีหน้า

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70601

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
24

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
———————————————————–

                        ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้มีประกาศลงวันที่ 25 กันยายน  2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ในวันที่  24 ตุลาคม  2561 นั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ดังต่อไปนี้

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
24

ประกาศว่าด้วยการสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ต.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมวางพวงมาลาที่หน้าพระบรมรูป ร.5 จำลอง เนื่องในวันปิยมหาราช

20181022sci_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมวางพวงมาลาที่หน้าพระบรมรูป ร.5 จำลอง เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70636

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

การประชุมหารือการจัดทำหลักสูตร Non Degree

20181017sciผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และคณะ ร่วมหารือกับ ดร.จริยา บัวเจริญ และดร.นรินทร์ จันทวงค์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในด้านการจัดทำหลักสูตร Non Degree และหลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Older posts «

» Newer posts