เม.ย.
13

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

ขยายเวลา

Contest of Research Projects 2018

NameSizeHits
NameSizeHits
1. รายละเอียดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา2561125.9 KiB290
2. กำหนดการดำเนินโครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา2561121.3 KiB234
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา61.0 KiB206
4. แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานวิจัย51.0 KiB238

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

23 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ ใบสมัคร  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและข้อเสนอการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
2 พฤษภาคม 2561 จัดส่งใบสมัคร  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและข้อเสนอการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ในกลุ่มเป้าหมาย
30 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2561 เปิดรับสมัครการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยพร้อมทั้งรายงานโครงงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในรูปแบบไฟล์ ทาง e-mail : scirmutt.project@gmail.com เท่านั้น
20  พฤษภาคม  2561 หมดเขต  ส่งใบสมัครแจ้งความจำนงเข้าประกวด
23  พฤษภาคม  2561 แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
25  พฤษภาคม  2560 หมดเขต การส่งไฟล์รายงานโครงงานวิจัย
31  พฤษภาคม  2561 - 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-  09.00 – 17.00 น. ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา โดยนำเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวด ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. กลุ่มคณิตศาสตร์
2. กลุ่มคอมพิวเตอร์
3. กลุ่มเคมี
4. กลุ่มชีววิทยา
5. กลุ่มฟิสิกส์
6. กลุ่มสถิติประยุกต์

 

 

- 17.00- 17.30 ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา/พิธีมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล สำหรับผู้เข้าประกวด ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20180409math_02คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63879

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

พิธีรดน้ำดำหัว เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวท่านคณบดี และอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63650

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

การประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20180409MCS_07ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้อง ประชุม ST- 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63864

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

ประชุมสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180409sci_06ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายวิชาการ โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พบปะพูดคุยเรื่องกิจกรรมและงานของแต่ละฝ่าย เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63608

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20180409AppChem_02ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำจำนวน 3 ท่าน คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2. ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ 3. ดร.จิรศักดิ์ ตรีพรหม จากบริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ST-1 217

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63584

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
08

ทำบุญสาขา รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และคืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยาจัดงาน ทำบุญสาขา รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และคืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยา บรรยากาศในงานนักศึกษาและอาจารย์แต่งตัวด้วยชุดไทย และเล่นสงกรานต์ย้อนยุค เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63794

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
08

Science News ฉบับที่ 225 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

Science News ฉบับที่ 225 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
1.9 MiB
27 Downloads
Details...
Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
07

กิจกรรมทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20180407IT_22สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะนักศึกษาของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 3 และ 7 เมษายน 2561 ณ ห้อง ST- 1801 (ทฤษฎี) และ ST -1809 (ปฏิบัติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  www.sci.rmutt.ac.th/photo/63833

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
05

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น 2561 (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)

20180405coopsci_06ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 11(อาคาร 40 ปี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: www.sci.rmutt.ac.th/photo/63572

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts