เม.ย.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

jobsci20190402ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ  วุฒิปริญญาตรี  จำนวน  1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา
 2. เพศชาย/เพศหญิง หากแป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้สามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยสามารถดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
 5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการจัดทำเว็บไซต์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา     3  ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน               3  ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    3  ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1  นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน     3  รูป
 5. ใบรับรองแพทย์พร้อมสำเนา     3  ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)     3  ฉบับ
 7. เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)   3  ฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   ผู้ใดสนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12120   โทร. 0 2549 4154 

กำหนดรับสมัคร    ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 10 เมษายน  2562 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดสอบคัดเลือก   สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่  23 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณบดี

ประกาศผลสอบ     วันจันทร์ที่  29  เมษายน 2562

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
01

สอบสมรรถนะนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20190401IT_04สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะนักศึกษาของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้อง ST- 1801 (ทฤษฎี) ห้องST-1809 (ปฏิบัติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75927

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
01

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

Admission to doctoral and masters degrees

ระดับปริญญาโท

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (แผน ก  แบบ ก 1) และ (แผน ก  แบบ ก 2)
  – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ)
  – แขนงวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  – แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม
  – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ)
  – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.grad.rmutt.ac.th/?p=6102

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

regis3-61ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 1-7 เมษายน 2562

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

โครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste”

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste” ซึ่งเป็นโครงการที่คณะฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75664

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
25

การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation)”

20190325NAC2019_14กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “NAC2019” ประชุมวิชาการประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (25 มีนาคม 2562) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation)” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกราบบังคุมทูลวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FABLAB) ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานสิงประดิษฐ์ครั้งนี้ด้วย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75640

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

ขอแสดงความยินดี นายชยาพล มหาจันทร์ ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 10 จากการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)

Mos2019

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

อบรมการใช้เครื่อง real time PCR จากบริษัท กิฟไทย จำกัด

20190320bio_05ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางบริษัท กิฟไทย จำกัด ได้เข้ามานำเสนอเครื่อง real time PCR แบบขนาดพกพา และได้แสดงการใช้งานของเครื่อง โดยการอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75602

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20181129graduate

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวศศิธร ไกรเทพ
148.9 KiB
30 Downloads
Details...
Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

ประชุมกับบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer

20190315ITผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมกับผู้บริหารอาวุโสของบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer ซึ่งจะจัดอบรมรุ่นแรก ในวันที่ 1-12 เมษายน 2562 นี้ เพื่อสร้างนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพผู้ดูแลระบบและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server Admin.) โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรระยะสั้นนี้และผ่านการทดสอบ จะได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทั่วประเทศ และได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรร่วมกันแบบ Work Integrated Learning และการลงนามข้อตกลงทางด้านวิชาการต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75425

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts