พ.ค.
30

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.Jularak2019

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

 

wanthanee

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา

20190527sci_12ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77422
ภาพโดยกองพัฒนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Centre of Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งต่อยอดผลงานจากการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 นอกจากนั้นได้รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของแหล่งน้ำในชุมชนบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยฯ การทดสอบการบำบัดน้ำเสียในชุมชนด้วยจุลินทรีย์ยึดเกาะบนตัวกลาง worm tea ball จากน้ำหมักมูลไส้เดือน กิจกรรม Science Zero Waste และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบพลังงานไฮบริดโซล่าร์ไฮโดรเจน บนเกาะในประเทศไทย เป็นต้น การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติธร เดชบำรุง (ผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน) คุณอารียา โรจน์วิถี (รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ) คุณวิภาพรรณ เลอแฟฟร์ (กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ) คุณพอล เลอแฟฟร์ (ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร) และคุณฐาวิกา ทรัพย์สมสกุล (ผู้จัดการฝ่ายธุรการ) เข้าเยี่ยมชมงาน โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77170

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20190528stat_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี นางสาวณัฏฐ์ บุญด้วง จากบริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายเกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77149

 

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

พ.ค.
27

การประชุมประจำเดือนพฤษภาของสโมสรนักศึกษาและประธานภาควิชา/สาขาวิชา

20190527SD_13คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เรื่องการจัดการประกวดดาว-เดือน และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77354

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าปรึกษาหารือกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เรื่องการจัดตั้งกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด

20190527sci_03ผู้บริหารจากศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าปรึกษาหารือกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เรื่องการจัดตั้งกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด โดยเชิญ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษาและกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการ อีกทั้งได้หารือในเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในโอกาสต่างๆ ต่อไป ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77344

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” ครั้งที่ 2

20190527sci_04งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” ครั้งที่ 2 สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง วิทยากรผู้เชียวชาญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77331

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts