ก.พ.
10

นายทศวรรษ อุติลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาต้นแบบความดี

 

27624752_1779091502113410_4260321011064770995_oนายทศวรรษ อุติลา นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย จากโครงการคัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำความดีที่ได้ปฏิบัติทั้งวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ เพื่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ในงานการอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
09

โครงการ Career Roadshow กลั่นพลังความคิด กลั่นชีวิตมั่นคงกับไทยออยล์

20180209sci_35นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับฟังโครงการ Career Roadshow กลั่นพลังความคิด กลั่นชีวิตมั่นคงกับไทยออยล์ โดยมีวิทยากรจากบริษัท ไทยออยล์ เอ็นเนอยี เซอร์วิส จำกัด มาแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ บรรยายเรื่อง “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้โดนใจ” รับการรับสมัครงาน สอบข้อเขียนและคัดเลือกนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59942

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
09

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเบียร์

20180209Bio_26ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข และ ดร.อารณี โชติโก ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเบียร์ ระดับอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท คอสมอสบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59920

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
09

การประชุมการเรียนการสอน IC3 และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดผล IC3

20180207ic3_12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการเรียนการสอน IC3 และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดผล IC3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ที่ร่วมสอนในรายวิชา IC3 เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59882

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

โครงการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน”

20180206stat_44สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ST-1912 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59812

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

กิจกรรม “สานสัมพันธ์คณิตศาสตร์”

DSC_8897สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์คณิตศาสตร์” เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่-รุ่นน้อง ในสาขาวิชาฯ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59635

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci-01ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหา คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

  1. ดร.นงลักษณ์ พรหมทอง
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ

ในการนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ นำเสนอวิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวลา 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาด้วยตนเอง ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 214-215 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ ส่งมอบเอกสารประกอบการนำเสนอ จำนวน 8 ชุด พร้อมไฟล์ด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาก่อนเวลาการนำเสนอ ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 214-215 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (294.6 KiB, 77 downloads)

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับอาจารย์จาก Batangas State University ประเทศฟิลิปปินส์

20180205Batangas_23คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับอาจารย์จากBatangas State Universityประเทศฟิลิปปินส์ มาเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำวิจัยร่วมกัน และการเรียนการสอนโดยใช้ CDIO ประจำสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 2 คน และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์2561 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59604

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
05

Science News ฉบับที่ 223 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

Science News ฉบับที่ 223 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
1.5 MiB
18 Downloads
Details...
Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงวิเคราะห์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขอบเขตของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ และห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59510

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts