ก.ค.
26

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

20190726-king10

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

โครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand

20180726STEM_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ นำทีมตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 -30 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณืที่ดีในการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา และนักศึกษาต่างประเทศ มีการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการผ่านกิจกรรมการอบรม (Leadership roundtable) การเสริมทักษะ 21st Century skills ในด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82072

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
25

อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนเข้าร่วม Science Camp ณ National Pingtung University, Taiwan

Physics-Capitalดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์ และ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับ นางสาวสุณิสา อิ่มทัศไนย สำหรับการเข้าร่วม Science Camp ณ National Pingtung University, Taiwan

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
25

โครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

20180725Fablabผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร โดยได้รับเกียรติจาก นายบันลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจันบุรี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82088

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20190612graduate

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวจิตรลดา คชสีห์ (148.7 KiB, 7 downloads)

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดส่งเอกสารผ่อนผันทหาร-2562-_Page_1

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Best Manufacturing Award) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project 2019 (GCDP2019)

ก.ค.
23

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019

20180723STEMวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019 ระยะที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82172

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
21

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์

20180721Fablabมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร ในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Fabrication Lab ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81893

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ จาก 5 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจ
โครงการได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน และ 19 กรกฎาคม ที่ผ่าน และได้รับเกรียรติจากผู้ทรงคุณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดังนี้

กิจกรรมที่ 1
1. รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีละ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คุณ วิศิษฐ์​ ลิ้มลือชา ประธาน​กลุ่ม​อุตสาหกรรม​อาหาร​สภา​อุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย
3. คุณอาภรณ์ สุราฤทธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด

กิจกรรมที่ 2
1. รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.โศรดา วัลภา ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
3. คุณธนยศ เอื้อวิลาศวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด
4. คุณศรัณย์พงศ์ ศรีวิชัย ผู้จัดการฝ่าย Agro Supply & Chip potato storage บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
5. คุณพวนศักดิ์ หงษ์ทวี ผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81862

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts