พ.ค.
14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพต่อที่สาธารณะ

20180513sci_42สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพต่อที่สาธารณะ โดยมีคุณหิรัณย์ พรหมมา เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 13 -14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต. พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :www.sci.rmutt.ac.th/photo/64928

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
11

โครงการเยาวชนจิตอาสา เฝ้าระวังเอาชนะยาเสพติด

20180511sci_20ตัวแทนนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรในการสร้างความสุขในการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเฝ้าระวังเอาชนะยาเสพติด จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลงร่วมกับงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลท่าโขลง ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว สมฤดีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64972

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
10

เจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย กับคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20180509mou_02วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารคณะฯ ได้ไปศึกษาดูงาน และเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย กับคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64909

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี

20180509chem

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ และ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๙ จึงประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมควรตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี
๑. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๓. มีประสบการณ์ในการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี
ตามกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี (1.2 MiB, 65 downloads)

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

ภาพบรรยากาศการสอนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และคณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการสอนระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64813

 

 

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180509coopsci_02งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64794

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

Science News ฉบับที่ 226 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

Science News ฉบับที่ 226 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
1.4 MiB
33 Downloads
Details...
Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

20180508coopsci_26ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64769

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
07

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Plansci2018

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
07

โครงการอบรมเรื่อง ทบทวนเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ

20180507sar_26คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง ทบทวนเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การจัดทำแผนการบริการวิชาการ และการจัดทำแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64707

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts