ก.ค.
01

Science News ฉบับที่ 216 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
29

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานแถลงข่าว โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ”

 

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและร่วมแถลงข่าวพร้อมคณะผู้วิจัยภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52512

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
29

โครงการขยายความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Hokkaido University และ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อาจารย์ วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปศึกษาดูงาน และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-25 มิถุนายน 2560 โดยเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของสถาบันอาหาร (National Food Research Center: NFRI) และพบกับคณะผู้บริหารเพื่อทบทวนความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย จากนั้นได้เดินทางไปที่คณะเกษตร (Faculty of Agriculture) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University) ซึ่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโดนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และติด 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานด้านวิชาการและวิจัย และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การส่งคณาจารย์ไปศึกษาต่อ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการทำงานวิจัยร่วมกัน การเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยฮอกไกในครั้งนี้ รองอธิการบดี Professor Jun Nishihira และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของ มทร.ธัญบุรี ซึ่งตลอดการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย และหารือเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้ง 2มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ด้านงานวิชาการและวิจัย จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอวกาศ (Space Information Technology) ที่มหาวิทยาลัย Hokkaido Information University และหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามความร่วมมือกัน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52486

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
26

กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน

financial rules

NameSizeHits
NameSizeHits
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 1-118.2 MiB175
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 1-213.2 MiB170
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 1-313.1 MiB95
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 1-412.9 MiB89
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 1-514.0 MiB545
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 1-611.3 MiB253
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-117.9 MiB531
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-214.9 MiB403
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-313.1 MiB174
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-413.7 MiB251
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-514.0 MiB243
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-613.2 MiB186
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-714.7 MiB235
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-814.5 MiB206
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-99.1 MiB155
กระบวนการขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ101.4 KiB95
การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ4.9 MiB123
พรฎ-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ89.9 KiB97
ระเบียบกองทุน part 115.8 MiB103
ระเบียบกองทุน part 28.0 MiB98

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

20170623coopsci_03อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้แก่ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.วันทนีย์ เขตตกรณ์ ดร.วงศ์วิศรุต เชื่องสตุ่ง ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ดร.พงษ์สกรณ์ สุนทรายุทธ์ อ.ปรีชา มันสลาย และอ.วุฒิพล วรรณทรัพย์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52481

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
23

ประชุมงานระบบให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

20170623sci_30ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเกี่ยวกับงานระบบให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ST-1306 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานการประชุม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52247

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
23

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

20170623AppliedChemistry_40หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน2560 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมรับฟัง การนำเสนอความก้าวหน้าในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52454

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
22

บันทึกความตกลงการจัดกิจกรรมรับน้องหรือประชุมเชียร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการบันทึกความตกลงการจัดกิจกรรมรับน้องหรือประชุมเชียร์ระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52205

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

20170620physics_02สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20170620coopsci_10งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษาโดยมี ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในห้องปฏิบัติการวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ และการฝึกปฏิบัติในการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52194

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts