ก.พ.
24

การแข่งขันกีฬา “C-EYBOARD GAMES ครั้งที่ 1″

20180224comsci_44สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันกีฬา “C-EYBOARD GAMES ครั้งที่ 1″ โดยมี อาจารย์คงเทพ บุญมี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานปาล์ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61660

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
23

งานเลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน

20180222Bio_10เมื่อวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาชีววิทยา ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเวลาทั้งหมด 1 เดือนเต็ม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61255

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.akapong

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามรอยวิถีเกษตรชุมชน และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามรอยวิถีเกษตรชุมชน มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัฒนา กิตติวัชนา และ คุณผจญ หวังชม เป็นวิทยากรแนะนำวิธีการเกี่ยวข้าวให้แก่นักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แปลงนาสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ ซอยมั่นยืน ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60482

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

กิจกรรม Rmutt green zone มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

20180220GreenRMUTT_07ชมรม Green university rmutt จัดกิจกรรม Rmutt green zone มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ ณ ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าสำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61159

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561

20180220vote_22นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60339

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
19

โครงการวิถีเกษตร : ปลานิลแหล่งโปรตีนพระราชทานจากในหลวง (รัชกาลที่ ๙)

20180219bio_17สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการวิถีเกษตร : ปลานิลแหล่งโปรตีนพระราชทานจากในหลวง (รัชกาลที่ ๙) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัตววิทยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีเกษตรเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลานิล การจับปลานิลเพื่อการบริโภคและการแปรรูปปลานิล โดยมีการบรรยายเรื่อง การจัดจำแนกทางอนุกรมวิธานของปลานิล โดย ดร. เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์ และปฏิบัติการเรื่องการจัดจำแนกทางอนุกรมวิธานของปลานิล โดย ดร.ณัฐชยา คำรังษี /ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์ ในรายวิชาสัตววิทยา นอกจากนั้นนักศึกษายังได้เรียนรู้การจัดจำแนกทางอนุกรมวิธานของปลานิล ลงน้ำจับปลาด้วยตัวเอง พร้อมทำกิจกรรมระดมความคิด มอบของที่ระลึกแก่คุณชูชีพ ผ่องพันธุ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านคุณชูชีพ ผ่องพันธุ์ ชุมชนคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60672

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
16

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์

20180216sci_03ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ไปแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ในงานธัญรัตน์นิทรรศ 60 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60715

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
16

การเรียนรู้การปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารจากยิสต์

20180216Bio_24นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้การปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารจากยิสต์ (หมั่นโถว) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาชีววิทยาของยีสต์ สอนโดย ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข ร่วมกับ ดร.อารณี โชติโก และอาจารย์จากฟิลิปปินส์ 2 ท่าน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิชาชีววิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61324

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Prapas2018

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts