พ.ค.
01

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

พ.ค.
01

โครงการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายทะเล

20170428bioอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายทะเล และจิตอาสาเก็บขยะชายหาดระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2560 ณ หาดนางรำ จังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49364

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

แนะนำอาจารย์ใหม่สาขาวิชาฟิสิกส์

Ratsameerat

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

Science News ฉบับที่ 214 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
28

โครงการ “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน”

20170428คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน” ให้กับอาจารย์ภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ จากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการออกข้อสอบ” และ “การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน” ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49276

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
27

Science News ฉบับที่ 213 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
27

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำเดือนเมษายน 2560

เม.ย.
26

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170426STEMผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49019

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
26

สาขาวิชาชีววิทยา บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการผลิตน้ำหมักจากข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน” ณ ตำบลบึงกาสาม

20170425bio_06คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการผลิตน้ำหมักจากข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน” โดยมี ดร.อารณี โชติโก และดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3 มทร.ธัญบุรี ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49213

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

20170425ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร” ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48956

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts