โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มทักษะการทำงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษารวมทั้งประธานภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำนักศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานร่วมกับนักศึกษาในคณะฯ ตลอดจนการทำงานโดยมีหลักในการบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำนักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวทางในการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจ ความมีจิตสาธารณะ ความเสียสละในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม  ความผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการและให้ผลการดำเนินโครงการสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมตัวให้นักศึกษามีศักยภาพในการทำงานในระดับผู้นำ การเขียนโครงการให้เข้าหลักการทำกิจกรรม 5 ด้าน รวมทั้งสนองต่อการพัฒนานักศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวมระดับภาควิชา/สาขาวิชา หรือในระดับคณะฯ ซึ่งจะเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงบวก มีเจตคติที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวมและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ค่ายพักแรมกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.