ภาพบรรยากาศการจัดประชุม โครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (โครงการคลีนิกวิจัย)” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (โครงการคลีนิกวิจัย)” ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ภายในคณะฯ โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง ให้สามารถตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลได้มากขึ้น ในการนี้ ฝ่ายวิจัยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ (กลุ่มชีวิทยา) จากคณะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รองศาสตราจารย์ ดร. บวร ปภัสราทร (กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์) จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา (กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์) จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ (กลุ่มฟิสิกส์) จากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และรองศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต (กลุ่มเคมี) จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์กับคณาจารย์ของคณะฯ ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.