โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 และบรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษเรื่อง “รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนการสอน” ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บรรยายเรื่อง “การจัดให้บริการ สวัสดิการ และสิ่งสนับสนุนสำหรับนักศึกษา” ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บรรยายเรื่อง “รู้ข้อมูลข่าวสาร รู้ทันสังคม และรู้หน้าที่ตนเอง” อาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล บรรยายเรื่อง “การปรับตัวในเรื่องการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย” ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา บรรยายเรื่อง “แนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง “การสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในยุค Thailand economy 4.0” และ อาจารย์ประภาส ทองรัก หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม บรรยายเรื่อง “ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.