โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ด้วยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของประชากร 600 ล้านคน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในอนาคต  ประชาชนของอาเซียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น รวมทั้งระหว่างระบบราชการของไทยกับระบบราชการของประเทศสมาชิกอื่น จะมีการพบปะ เจรจา และประชุมกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือต่างๆ มากขึ้นในทุกมิติ และภาษาที่จะต้องใช้ในการพบปะ เจรจา และประชุมหารือร่วมกันคือภาษาอังกฤษ   ดังนั้น สิ่งที่ภาคราชการไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วคือการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  เนื่องจากภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของอาเซียน ประเทศไทยจึงต้องเร่งสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ โดยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อความหมาย บริหาร และการดำเนินงานของอาเซียน และเป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานกันภายในภูมิภาค

เพื่อให้การพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถรองรับกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นการเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้เล็งความเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1  เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
2  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรสายสายสนับสนุนสู่ประชาคมอาเซียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.