การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษา และได้รับรางวัลดังนี้ 
1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ อาจารย์นิเทศ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์จากผลงาน “ระบบควบคุมอุณหภูมิร้อนของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์สำหรับ H’ SAQST ที่สามารถบันทึกและตรวจสอบกลับได้” 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทยากร ศุภรานนท์ อาจารย์วิภารัตน์ บุษยาตรัส อาจารย์นิเทศ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากผลงาน “การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การรับสมัครผู้สอนออนไลน์และเว็บไซต์โกลวิชคิดส์” 
2. ประเภทนวัตกรรม 
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภัทรพล นูมหันต์ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์นิเทศ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ จากผลงาน “การขยายขีดความสามารถทางการวัดความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ามาตรฐานชนิด 4TP ในช่วงความถี่ 1 KHz ถึง MHz” 
3. ประเภทนานาชาติ
– รางวัลชมเชย ได้แก่นายพัศวีร์ วิจิตรไตรธรรม นายอิศรา เรืองสาคร และนายพศิน กีรติธเนศกุล ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ และผศ.ไกรมน มณีศิลป์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากชื่อผลงาน “The Research for OpenCV Object Detections and The System Development.
– รางวัลชมเชย ได้แก่ นายกรวัฎ อเนกนิตย์ นายสหรัฐ สุวรรณศิริ และนายชนการต์ พรมอยู่ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์นิเทศ สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากผลงาน ” AI image processing using image data from RedEdge camera.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.