ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับงานทะเบียน ตารางเรียน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม D-Learn Microsoft Team บรรยายแนะนำการเรียน ที่ประสบผลสำเร็จในยุค 4.0 กิจกรรมนักศึกษาแต่ละชั้นปี และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST1 905 และ ST1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา