โครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการมีงานทำ

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย

Read more

โครงการการพัฒนาทักษะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (ระบบออนไลน์)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more