ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจายให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

คณะกรรมการประเมินคณบดี เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน และห้องโรงประลอง​ต้นแบบ​ทาง​วิศวกรรม​การ FAB LAB

คณะผู้บริหารคณะวิทยา

Read more

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด เข้าปรึกษาและหารือแนวทางในความร่วมมือระบบฐานข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์ กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร บริษัท

Read more

การบรรยายพิเศษ “การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more