สาขาวิชาชีววิทยา รายงานผลการดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระบบมาตรฐาน ESPReL

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

เมื่อวันที่ 1 มิถุนา

Read more

ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจายให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

คณะกรรมการประเมินคณบดี เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน และห้องโรงประลอง​ต้นแบบ​ทาง​วิศวกรรม​การ FAB LAB

คณะผู้บริหารคณะวิทยา

Read more

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more