โครงการปฐมนิเทศ การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. (พ.ศ. 2558)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีความดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลต้นทุนหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่า

Read more