การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒ

Read more

การแนะแนวการศึกษาต่อแก่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more