มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554

ภาควิชาเคมี และ สาขา

Read more

การประกวดมารยาทไทย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการ 79 พรรษา เฉลิมขวัญ พระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ภาพกิจกรรมโครงการดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอนและสภาวะสิ่งแวดล้อม

คณาจารย์สาขาวิชาสถิต

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

นักศึกษาจาก Seoul Women University, South Korea เข้าการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะฯ

ผู้บริหารและ คณาจารย

Read more